Prawo użytkowania wieczystego gruntu- zmiany

Pojawiły się zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami dla użytkowników wieczystych gruntów ale nie tych zabudowanych na cele mieszkalne. Ustawa wprowadza przepisy epizodyczne zawierające wyczekiwane przez użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych roszczenie o sprzedaż nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste. Co do zasady przepisy nie znajdą zastosowania do gruntów zabudowanych na cele mieszkalne – użytkowanie wieczyste takich nieruchomości przekształciło się bowiem z mocy prawa w prawo własności z dniem 1 stycznia 2019 r. Nowe przepisy będą miały zastosowanie przede wszystkim dla gruntów zabudowanych na cele usługowe, magazynowe czy przemysłowe. Ich użytkownicy wieczyści będą mogli złożyć wniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej na ich rzecz w ciągu 12 miesięcy od momentu wejścia w życie Ustawy.

Ustalanie ceny nieruchomości sprzedawanej na podstawie przepisów epizodycznych

Przepisy epizodyczne wprowadzają szczegółowe zasady dotyczące ustalania ceny sprzedawanej w wyniku zgłoszonego roszczenia nieruchomości gruntowej.

  • W przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przy jednorazowej płatności cena gruntu będzie wynosiła 20-krotność (a w przypadku płatności na raty – 25-krotność) kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Przewidziano bonifikatę w wysokości 90% od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub przed ukończeniem szesnastego roku życia lub ich opiekunom prawnym czy przedstawicielom ustawowym, a także członkom rodzin wielodzietnych.
  • Jeśli chodzi o nieruchomości stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego cena gruntu zostanie ustalona na podstawie dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej oraz wartości nieruchomości gruntowej, przy czym nie może być niższa od tej stawki i nie może być wyższa od wartości nieruchomości gruntowej.
  • Organy jednostek samorządu terytorialnego mogą podjąć uchwały ustalające zasady udzielania bonifikat, uwzględniając między innymi realizację przez użytkownika celów publicznych, długość okresu trwania użytkowania wieczystego oraz terminowość opłat i realizacji celu użytkowania ustalonego w umowie.

Nowe zasady sprzedaży nieruchomości gruntowych użytkownikom wieczystym

Zasadniczą zmianą wprowadzaną przez Ustawę są również nowe zasady ustalania ceny sprzedaży gruntów publicznych ich użytkownikom wieczystym, które znajdą zastosowanie w sytuacjach, w których roszczenie o sprzedaż nieruchomości gruntowej nie będzie możliwe. Ustawodawca postanowił również uzupełnić obowiązującą zasadę z art. 32 ust. 1 ugn, zgodnie z którą nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu, wprowadzając zakaz sprzedaży nieruchomości przed upływem dziesięciu lat od zawarcia umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste.

Zmiany wprowadzone do ustawy o gospodarce nieruchomościami wchodzą w życie po upływie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia Ustawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *